« Články SPOROPS

Cena tepla na Slovensku v roku 2012

Cenu tepla na Slovensku stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Pre každého dodávateľa tepla - regulovaný subjekt - ÚRSO vydáva cenové rozhodnutia a zverejňuje ich na svojej webovej stránke. Spracovaním údajov z týchto rozhodnutí sa dajú získať rôzne prehľady.

Mapa

Webová aplikácia “Mapa rozhodnutí ÚRSO pre tepelnú energetiku” - Mapa cien tepla na Slovensku je dostupná na adrese:

http://www.sporops.sk/urso/rozhodnutia.php.

Na mapovom podklade zobrazuje značky priradené cenovým rozhodnutiam vydaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Variabilná a fixná zložka (tzv. dvojzložková cena) je prepočítaná na cenu za jednu MWh a je geolokovaná podľa adresy regulovaného subjektu alebo odberných miest.

Okno webovej aplikácie s cenami v roku 2012.
Obr. 1. Okno webovej aplikácie.

Z cenových rozhodnutí vydaných regulovaným subjektom vo forme PDF dokumentov sú údaje prenesené do databázy webovej aplikácie. Okrem zostavenia mapy databáza umožňuje získať rôzne doplňujúce údaje, prehľady, štatistiky.

Dokumenty

Prehľad o PDF dokumentoch s cenovými rozhodnutiami pre rok 2012 je v tab. 1.

Tab. 1. Spracované dokumenty cenových rozhodnutí pre rok 2012.
Charakteristika Hodnota
Počet dokumentov cenových rozhodnutí  363
Počet dokumentov s cenami pre domácnosti  324
Počet dokumentov s jednou cenou pre domácnosti  281
Počet dokumentov s viacerými cenami pre domácnosti  43

Ceny

Prehľad o cenách tepla pre domácnosti v roku 2012 je v tab. 2.

Tab. 2. Štatistika cien tepla pre domácnosti v roku 2012.
Charakteristika Hodnota
N - počet cien  631
min - najmenšia cena  14.31 Eur/MWh
avg - priemerná cena  98.93 Eur/MWh
max - najväčšia cena  269.57 Eur/MWh

Najmenšia cena 14.31 Eur/MWh je prisúdená regulovanému subjektu Slovenské elektrárne, a.s. pre odberné miesta v Trnave.

Najväčšia cena 269.57 Eur/MWh je prisúdená regulovanému subjektu Železnice Slovenskej republiky pre odberné miesta v obci Šarišské Lúky.

Početnosť výskytu cien

Prehľad početnosti výskytu cien v roku 2012 je v tab. 3 - obr. 2 a tab. 4 - obr. 3.

Tab. 3. Počet cien v troch intervaloch.
Rozpätie cien Počet cien
Modré značky na mape pre ceny v intervale do 89.04 Eur/MWh  169
Zelené značky na mape pre ceny v intervale 89.04 až 108.83 Eur/MWh  323
Červené značky na mape pre ceny v intervale nad 108.83 Eur/MWh  139
Počet cien v troch intervaloch
Obr. 2. Počet cien v troch intervaloch.

Rozpätím cien pre zelené značky 89.04 až 108.83 Eur/MWh je 10 percentné okolie priemernej ceny, ktorá je 98.93 Eur/MWh.

Tab. 4. Rozdelenie početnosti výskytu cien.
Rozpätie cien Eur/MWh Počet cien
0 až 10  0
10 až 20  1
20 až 30  1
30 až 40  3
40 až 50  7
50 až 60  13
60 až 70  23
70 až 80  42
80 až 90  82
90 až 100  197
100 až 110  134
110 až 120  58
120 až 130  31
130 až 140  13
140 až 150  4
150 až 160  4
160 až 170  7
170 až 180  2
180 až 190  1
190 až 200  3
200 až 210  2
210 až 220  0
220 až 230  2
230 až 240  0
240 až 250  0
250 až 260  0
260 až 270  1
 Rozdelenie početnosti výskytu cien.
Obr. 3. Rozdelenie početnosti výskytu cien.

Najväčší počet cien sa vyskytuje v okolí priemernej ceny 98.93 Eur/MWh. Výrazne menšie alebo výrazne väčšie ceny sú ojedinelé.

Skutočné ceny

V cenových rozhodnutiach ÚRSO je uvedená maximálna cena, ktorú dodávateľ nesmie prevýšiť. Je však možné dohodnúť nižšiu cenu. O tom ale nie sú dostupné informácie. Nie sú ani údaje o tom, na aké objemy dodaného tepla sú použité jednotlivé ceny. Prehľady o skutočných cenách by bolo možné upresniť napríklad vtedy, ak by bol k jednotlivým cenám tepla pre domácnosti pripojený predpokladaný rezervovaný príkon odberu tepla a/alebo odhad počtu domácností odoberajúcich teplo za danú cenu.


V Liptovskom Mikuláši 22.11.2013

Imrich Buranský


« Články SPOROPS

Cena tepla na Slovensku v roku 2012, © IB 2013 imrich@buransky.sk