« Články SPOROPS

Cena tepla na Slovensku v roku 2013

Cenu tepla na Slovensku stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Pre každého dodávateľa tepla - regulovaný subjekt - ÚRSO vydáva cenové rozhodnutia a zverejňuje ich na svojej webovej stránke. Spracovaním údajov z týchto rozhodnutí sa dajú získať rôzne prehľady.

Mapa

Webová aplikácia “Rozhodnutia ÚRSO pre tepelnú energetiku” - Mapa cien tepla na Slovensku je dostupná na adrese:

http://www.sporops.sk/urso/rozhodnutia.php.

Na mapovom podklade zobrazuje značky priradené cenovým rozhodnutiam vydaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Variabilná a fixná zložka (tzv. dvojzložková cena) je prepočítaná na cenu za jednu MWh a je geolokovaná podľa adresy regulovaného subjektu alebo odberných miest.

Ikony malé, veľké - opis, veľké s bodkou: dodávateľ, kotolne, rozvody, účinnosť
Obr. 1. Okno webovej aplikácie.

Z cenových rozhodnutí vydaných regulovaným subjektom vo forme PDF dokumentov sú údaje prenesené do databázy webovej aplikácie. Začiatkom marca 2014 boli v databáze údaje o cenách tepla za roky 2012 a 2013. V tomto článku sú predstavené viaceré prehľady, ktoré sa týkajú cien tepla v roku 2013.

Dokumenty

Prehľad o PDF dokumentoch s cenovými rozhodnutiami pre rok 2013 je v tab. 1.

Tab. 1. Spracované dokumenty cenových rozhodnutí pre rok 2013.
Charakteristika Hodnota
Počet dokumentov cenových rozhodnutí  352
Počet dokumentov s viacerými cenami  47
Počet dokumentov vydaných v priebehu roka 2013  61

Ceny

Prehľad o cenách tepla v roku 2013 je v tab. 2.

Tab. 2. Štatistika cien tepla v roku 2013.
Charakteristika Hodnota
N - počet cien  695
min - najnižšia cena  7,2593 €/MWh
avg - priemerná cena  102,3593 €/MWh
max - najvyššia cena  272,7621 €/MWh

Najnižšia cena 7,2593 €/MWh je prisúdená regulovanému subjektu eustream, a.s., Votrubova 11/A, Bratislava pre odberné miesta vo Veľkých Kapušanoch.

Najvyššia cena 272,7621 €/MWh je prisúdená regulovanému subjektu Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava pre obec Vydrník.

Prehľad o cenách tepla v rokoch 2012 a 2013 je v tab. 3.

Tab. 3. Štatistika cien tepla v rokoch 2012 a 2013.
Charakteristika Hodnota
N - počet cien  1326
min - najnižšia cena  7,2593 €/MWh
avg - priemerná cena  100,7293 €/MWh
max - najvyššia cena  272,7621 €/MWh

Najnižšia a najvyššia cena je rovnaká ako v roku 2013 - v tab. 2, čo znamená, že extrémy sa v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 zväčšili.

Početnosť výskytu cien

Prehľad početnosti výskytu cien v roku 2013 je na obr. 2

Počet cien
Obr. 2. Počet cien: zelené = okolo priemernej ceny, modré = nízka cena, červené = vysoká cena.

Rozpätím cien pre zelené značky na mape aj zelených stĺpcov v grafe je interval od 90,66 do 110.80 €/MWh. Je to 10 percentné okolie priemernej ceny tepla na Slovensku za roky 2012 a 2013, ktorá je 100,73 €/MWh.

Najväčší počet cien sa vyskytuje v okolí priemernej ceny 100,7293 €/MWh z roku 2013. Výrazne menšie alebo výrazne väčšie ceny sú ojedinelé. Napriek tomu sa natíska otázka, prečo je taký veľký rozdiel medzi najvyššou a najnižšou cenou.

Prehľad desiatich subjektov s najvyššou cenou v roku 2013 je v grafe na obr 3. Percento uvedené v grafe vyjadruje podiel príslušnej ceny v súčte desiatich najvyšších cien.

Max10 cien subjektov
Obr. 3. Desať subjektov s najvyššou cenou v roku 2013.

Prehľad desiatich subjektov s najnižšou cenou v roku 2013 je v grafe na obr 4. Percento uvedené v grafe vyjadruje podiel príslušnej ceny v súčte desiatich najnižších cien.

Min10 cien subjektov
Obr. 4. Desať subjektov s najnižšou cenou v roku 2013.

Zmena cien v roku 2013 voči roku 2012

Štatistika nárastu cien tepla v roku 2013 voči roku 2012 je v tab. 4.

Tab. 4. Štatistika nárastu cien tepla v roku 2013 voči roku 2012.
Charakteristika Hodnota
N - počet zvýšených cien  342
min - najmenšie zvýšenie ceny  0,0321 €/MWh
avg - priemerné zvýšenie ceny  8,0045 €/MWh
max - najväčšie zvýšenie ceny  162,7814 €/MWh

Uvedený prehľad sa vzťahuje na regulované subjekty podnikajúce v oblasti tepelnej energetiky v roku 2012 aj 2013, ktoré bolo možné spárovať a u ktorých došlo k zýšeniu ceny.

Najmenšie zvýšenie ceny 0,0321 €/MWh má subjekt SKAL & CO s.r.o. Dr. Clementisa 1163, Skalica.

Najväčšie zvýšenie ceny 162,7814 €/MWh má subjekt Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava v obci Želiezovce.

Bol zaznamenaný aj pokles cien tepla v roku 2013 voči roku 2012 - pozrite v tab. 5.

Tab. 5. Štatistika poklesu cien tepla v roku 2013 voči roku 2012.
Charakteristika Hodnota
N - počet zvýšených cien  156
min - najmenšie zníženie ceny  0,0039 €/MWh
avg - priemerné zníženie ceny  5,9607 €/MWh
max - najväčšie zníženie ceny  56,4031 €/MWh

Tento prehľad sa vzťahuje na regulované subjekty podnikajúce v oblasti tepelnej energetiky v roku 2012 aj 2013, ktoré bolo možné spárovať a u ktorých došlo k zníženiu ceny.

Najmenšie zníženie ceny 0,0039 €/MWh má subjekt Obec Zborov.

Najväčšie zníženie ceny 56,4031 €/MWh má subjekt BUKOCEL, a.s. Hencovská 2073, Hencovce. Do vzťahu sa tu dostali rozhodnutia číslo 0065/2012/T a 0076/2013/T.

Záver

V cenových rozhodnutiach ÚRSO je uvedená maximálna cena, ktorú dodávateľ nesmie prevýšiť. Je však možné dohodnúť nižšiu cenu. O tom ale nie sú dostupné informácie. Nie sú ani údaje o tom, na aké objemy dodaného tepla sú použité jednotlivé ceny. Prehľady o skutočných cenách by bolo možné upresniť napríklad vtedy, ak by bol k jednotlivým cenám tepla pre domácnosti pripojený predpokladaný rezervovaný príkon odberu tepla a/alebo odhad počtu domácností odoberajúcich teplo za danú cenu.

Grafy použité v tomto článku boli získané priamo z webovej aplikácie “Rozhodnutia ÚRSO pre tepelnú energetiku”. Registrovaní používatelia aplikácie majú k dispozícii analytické nástroje, ktoré im dávajú možnosť nahliadnuť na ceny, ich nárast, pokles aj na variabilné a fixné zložky vo forme grafov. Registrovanými používateľmi aplikácie sú členovia občianskeho združenia SPOROPS.sk, registrovaní používatela portálu www.EnergiaWeb.sk a záujemcovia, ktorí si dohodli podmienky použitia aplikácie s autorom.


V Liptovskom Mikuláši 5.3.2014

Imrich Buranský


« Články SPOROPS

Cena tepla na Slovensku v roku 2013, © IB 2014 imrich@buransky.sk