Mapa rozhodnutí ÚRSO pre tepelnú energetiku - Príručka - Opis

« Články SPOROPS

Rozhodnutia ÚRSO pre tepelnú energetiku - Príručka - Opis

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sú zverejnené na webových stránkach úradu v PDF dokumentoch. Hodnoty variabilnej a fixnej zložky ceny tepla sú "obalené" v zložitej spleti citácií zákonov, vyhlášok, úradných postupov. Výber číselných hodnôt ceny a geolokácia dodávateľa alebo odberných miest sú preto časovo náročné úkony. Pre rok 2012 je na stránkach ÚRSO 363 PDF dokumentov s cenovými rozhodnutiami v oblasti tepelnej energetiky. V niektorých z nich sú ceny stanovené pre viaceré odberné miesta, t.j. dokument obsahuje viaceré ceny. Po spracovaní dokumentov sa ukázalo, že počet cien na rok 2012 je 631. Rozhodnutia na rok 2012 boli spracované "ručne".

Získané skúsenosti viedli k odhaleniu anomálií na stránkach ÚRSO. Napriek tomu sa podarilo vytvoriť podporné programové prostriedky, ktoré umožnili spracovať rozhodnutia ÚRSO pre tepelnú energetiku na rok 2013 - celkom 357 PDF dokumentov, v ktorých bolo 695 cien tepla.

V databáze webovej aplikácie tak máme ceny tepla na Slovensku za dva roky. To nám umožnilo vyhodnotiť nárast/pokles ceny tepla v roku 2013 voči predošlému roku. Boli vytvorené analytické nástroje umožňujúce zobraziť údaje vo forme grafov. Tieto nové služby sú dostupné pre registrovaných používateľov.


Obsah

^

Prihlásenie

Webová aplikácia “Rozhodnutia ÚRSO pre tepelnú energetiku” - Mapa cien tepla na Slovensku je dostupná na adrese:

http://www.sporops.sk/urso/rozhodnutia.php

Vyvolá sa tak aplikácia so službami pre anonymného návštevníka. Registrovaní používatelia sa môžu prihlásiť k aplikácii na adrese:

http://www.sporops.sk/urso/login_rozhodnutia.php

Zobrazí sa prihlasovací formulár:

Prihlásenie
V prihlasovacom formulári treba zadať email a heslo.

Prihlasovací formulár sa dá vyvolať aj z okna aplikácie pre anonymného používateľa - kliknutím na odkaz "Prihlásiť" v spodnej časti ovládacieho panelu.

Registrovanými používateľmi aplikácie sú členovia občianskeho združenia SPOROPS.sk, registrovaní používatela portálu www.EnergiaWeb.sk a záujemcovia, ktorí si dohodli podmienky použitia aplikácie s autorom.

^

Mapa

Webová aplikácia “Rozhodnutia ÚRSO pre tepelnú energetiku” - Mapa cien tepla na Slovensku má dve časti - v ľavej časti je ovládací panel, v pravej časti je mapa.

Ikony malé, veľké - opis, veľké s bodkou: dodávateľ, kotolne, rozvody, účinnosť
Okno webovej aplikácie - vľavo ovládací panel, vpravo mapa.

Údaje sú získané z oficiálnych stránok ÚRSO a PDF dokumentov rozhodnutí pre tepelnú energetiku. Variabilná a fixná zložka (tzv. dvojzložková cena) je prepočítaná na cenu za jednu MWh a je geolokovaná podľa adresy regulovaného subjektu alebo odberných miest. Na mape im zodpovedajú farebné značky. Farba značky je odvodená od veľkosti ceny: zelená - okolie priemeru (+- 10%), modrá - nižšia cena, červená - vyššia cena. Za priemer je vzatá priemerná cena získaná zo všetkých v systéme evidovaných cien. Jej hodnotu vidieť vo vrchnej časti ovládacieho panela označenej záhlavím + Celkom. Štatistika rozhodnutí zobrazených na mape je v časti ovládacieho panela označenej záhlavím + Na mape.

Ikony pre cenové rozhodnutia - farba, veľkosť a tvar:

Zmenou mierky a výseku mapy je možné určiť podmnožinu rozhodnutí. Kliknutím na tabuľku štatistiky na mape sa dosiahne prepočet štatistiky z rozhodnutí pripadajúcich na zvolený výsek mapy. Pri zmene mierky mapy alebo výseku sivé texty tabuľky štatistiky na mape vyjadrujú neaktuálnosť tejto štatistiky.

Posun kurzora myši ponad značky na mape zobrazí kontextové okienko so základnými informáciami o rozhodnutí.

Texty v bubline pri značkách
Pri pohybe kurzorom ponad značky na mape sledujte text v bubline.

i: cena subjekt, odberné miesto

kde i je poradové číslo v zozname rozhodnutí zobrazených na mape od najmenšej ceny, cena - Eur/MWh, subjekt - pomenovanie subjektu, ktorému bolo cenové rozhodnutie vydané, odberné miesto - obec, mesto alebo mestká časť.

^

Informačné okno

Kliknutie na značku v mape vyvolá zobrazenie informačného okna s podrobnými údajmi z rozhodnutia. V záhlaví informačného okna je odkaz na zobrazenie PDF dokumentu cenového rozhodnutia - zobrazí sa v novom okne.

V prvom riadku informačného okna je subjekt, ktorému bolo cenové rozhodnutie vydané. Pod ním je adresa subjektu, alebo odberného mesta. Nasledujú tri čísla "var", "fix", "Cena". V prípade, že bolo možné určiť zmenu ceny oproti predošlému roku, je uvedená "Zmena". Pod číslami je grafické vyjadrenie ceny - jej porovnanie s celkovolu štatistikou.

Informačné okno
Informačné okno vyvolané kliknutím na značku cenového rozhodnutia.

V riadku "var" je variabilná zložka maximálnej ceny Eur/kWh, je uvedená bez DPH. Pri príchode kurzorom myši nad číselnú hodnotu v bubline sa ukáže cena s DPH. Je to cena za spotrebované množstvo tepla.

V riadku "fix" je fixná zložka maximálnej ceny Eur/kW s primeraným ziskom, je uvedená bez DPH. Pri príchode kurzorom myši nad číselnú hodnotu v bubline sa ukáže cena s DPH. Je to cena za rezervovaný príkon.

V riadku "Cena" je prepočítané "var" a "fix" na jednozložkovú cenu za jednu MWh s DPH.

V riadku "Zmena" sú údaje o zmene ceny v porovnaní s predošlým rokom. Má formát:

Zmena i xx.xx Eur/MWh Rozhodnutie: crpr

Ak v blízkom okolí rozhodnutia, ktorého informáčné okno bolo otvorené, sú iné rozhodnutia, v spodnej časti ovládacieho panelu sa zobrazí "Okolie vybraného rozhodnutia" s poradovými číslami. Pri presune kurzora myši na poradové číslo sa v kontextovom okienku zobrazí názov a adresa subjektu. Klik na číslo vyvolá zobrazenie informačného okna daného subjektu. Rieši sa tým problém vzájomného prekrývania ikon rozhodnutí, čo znemožňuje kliknutím na mape vyvolať informačné okno príslušného rozhodnutia.

V spodnej časti informačného okna je v grafe možné porovnať cenu so všetkými inými rozhodnutiami. Vrchná čiara zodpovedá danému subjektu, spodná modro - zeleno - červená čiara vyjadruje celoslovenskú štatistiku. V bubline zobrazenej pri presune kurzora na pás grafu sa zobrazí hodnota, alebo rozsah hodnôt.

^

Filter

Do zadávacieho políčka “Hľadať” ovládacieho panelu je možné napísať textový reťazec, ktorý sa má nachádzať v názve subjektu, adrese či v iných údajoch súvisiacich s cenovým rozhodnutím. Aktualizácia mapy prebehne po kliknutí na tabuľku štatistiky na mape. Tak možno získať zobrazenie rozhodnutí obsahujúcich napr. text “Košice”.

Použitie filtra
Použitie filtra na obmedzenie výberu cenových rozhodnutí.
^

Kľúčové slová a opisy

Databáza aplikácie umožňuje priradiť k rozhodnutiam kľúčové slová a opisy. Zobrazujú sa v informačnom okne.

Kľúčové slová a opisy rozhodnutí
Kľúčové slová a opisy rozhodnutí.

Kľúčové slová sa pripájajú k číslu cenového rozhodnutia. Zobrazia sa v kontextovom okienku pri príchode kurzora myši na názov subjektu, napr. 0173/2013/T1 štiepka. Text 0173/2013/T je tu číslo rozhodnutia, za ním nasledujú znaky (alebo číslo) poradia v texte rozhodnutía (ak sú v rozhodnutí údaje pre viaceré odberné miesta). Kľúčové slovo je štiepka.

V spodnej časti informačného okna je opis pridružený k cenovému rozhodnutiu, napr.:

 Stránky Bioenergia Bystricko, Priatelia Zeme CEPA, Energo portál  

Čísla cenových rozhodnutí, kľúčové slová aj texty opisu môžu byť využité pri vyhľadávaní.

Cenové rozhodnutia s priradeným opisom majú na mape značky väčších rozmerov.

Priradenie kľúčových slov a opisov k rozhodnutiam je možné po dohode s riešiteľmi aplikácie. V záujme riešiteľov je, aby dodávateľia tepla poskytli údaje pre zobrazenie na mape. Sme presvedčení, že to napomôže viesť konštruktívny dialóg medzi dodávateľmi a koncovými odberateľmi tepla.

^

Dodávatelia tepla, kotolne, rozvody

Mapa môže ponúknuť aj údaje o dodávateľoch tepla, kotolniach, rozvodoch a ich účinnosti. Priblížením mapy na miesto nášho záujmu, napr. na mesto Liptovský Mikuláš, a kliknutím na väčšiu ikonu s "bodkou" vyvoláme zobrazenie značiek rozmiestnenia kotolní a čiar rozvodov tepla. Sú to kotolne a rozvody tepla, ktoré prevádzkuje dodávateľ, cenové rozhodnutie ktorého bolo kliknutím označené. Následné kliknutia na ikonu dodávateľa, ikony kotolní a čiar rozvodov vyvolajú zobrazenie príslušného informačného okna s podrobnými údajmi.


Cenové rozhodnutie s opisom a údajmi: dodávateľ, kotolne, rozvody, účinnosť
Cenové rozhodnutie s opisom a údajmi: Dodávateľ tepla = dodávateľ, Kotolne = kotolne, červené čiary = rozvody tepla.
Vyvolá ich klik na ikonu cenového rozhodnutia s bodkou, skryje klik na ikonu cenového rozhodnutia bez bodky.


Dodávateľ
Údaje o dodávateľovi tepla - klik na ikonu dodávateľa vyvolá informačné okno dodávateľa.


Kotolňa bez opisu
Kotolňa bez opisu - klik na ikonu kotolne vyvolá informačné okno kotolne.


Kotolňa s opisom
Kotolňa s opisom - súčasťou opisu môže byť aj obrázok.


Účinnosť prepravy tepla
Účinnosť prenosu tepla - klik na červenú čiaru rozvodov vyvolá informačné okno s účinnosťou prenosu tepla.

Poznámka:

Údaje o dodávateľovi LMT, a.s. sú informatívne. Údaje kotolní sú z cenového rozhodnutia ÚRSO z roku 2005, kedy dodávateľom tepla bol BPLM, a.s. a z materiálu "Koncepcia rozvoja mesta Liptovský Mikuláš v oblasti tepelnej energetiky" - je z roku 2006. Čiary rozvodov tepla sú iba informatívne, slúžia na ukážku funkčnosti systému. Po dohode s LMT, a.s. budú údaje upresnené.

^

Ovládací panel

Ovládací panel v ľavej hornej časti vedľa mapy zobrazuje celkovú štatistiku aj štatistiku rozhodnutí zobrazených na mape: N - počet rozhodnutí, min - minimálna cena, avg - priemerná cena, max - maximálna cena za MWh. Pod štatistikou je možnosť zadania filtra, prípadne aj medzí hodnôt sledovaných veličín.

Pri práci s mapou môže byť niekedy užitočné skrytie ovládacieho panelu, aby celé okno aplikácie mohlo slúžiť mape. Skrytie ovládacieho panelu sa dosiahne kliknutím na šípku v ľavom hornom rohu mapy.

Možnosť skryť ovládací panel
Možnosť skryť ovládací panel = klik na šípku v ľavom hornom rohu mapy.

Skrytý ovládací panel
Skrytý ovládací panel - štatistika je v okienku na mape.
Panel sa obnoví klikom na šípku v ľavom hornom rohu mapy.
^

Analytické nástroje pre registrovaných používateľov

Služby, ktoré sú používateľovi v ovládacom paneli ponúknuté, závisia od toho, či sa jedná o anonymného návštevníka stránky, alebo registrovaného používateľa. Registrovaným používateľom sú k dispozícii prehľady o viacerých veličinách. Majú k dispozícii aj analytické nástroje umožňujúce vyjadriť sledované veličiny v grafoch.

Ovládací panel
Ovládací panel pre ananonymného a registrovaného používateľa.

Východzí vzhľad ovládacieho panela je rovnaký pre anonymného aj registrovaného používateľa. Rozdiel sa ukáže pri rozvinutí častí ovládacieho panelu pre jednotlivé služby:

Služba Anonym Registrovaný používateľ
Výberový zoznam veličín cena cena, var, fix, nárast, pokles
+ Celkom cena cena, var, fix, nárast, pokles
+ Na mape cena cena, var, fix, nárast, pokles
+ Medze cena cena, var, fix, nárast, pokles
+ Grafy - Početnosť, Roky, Max10, Min10

Význam skratiek v tabuľke:

cena
Cena tepla €/MWh
var
Variabilná zložka ceny tepla €/kWh
fix
Fixné zložka ceny tepla €/kW
nárast
Nárast ceny voči predošlému roku €/MWh
pokles
Pokles ceny voči predošlému roku €/MWh
Početnosť
Stĺpcový graf početnosti výskytu hodnôt zvolenej veličiny
Roky
Koláčový graf vyhodnotenia priemernej hodnoty zvolenej veličiny pre jednotlivé roky
Max10
Koláčový graf vyhodnotenia 10 dodávateľov s najväčšou hodnotou zvolenej veličiny
Min10
Koláčový graf vyhodnotenia 10 dodávateľov s najmenšou hodnotou zvolenej veličiny

Príklad rozvinutej časti ovládacieho panelu + Celkom pre anonymného a registrovaného používateľa:

Ovládací panel
Registrovaní používatelia majú oproti anonymným rozšírené služby.

Registrovanými používateľmi aplikácie sú členovia občianskeho združenia SPOROPS.sk, registrovaní používatela portálu www.EnergiaWeb.sk a záujemcovia, ktorí si dohodli podmienky použitia aplikácie s autorom.

^

Grafy

K možnosti zobrazenia grafov pre analýzu údajov z rozhodnutí sa registrovaný používateľ dostane rozvinutím časti ovládacieho panelu + Grafy. Ponúkne sa mu možnosť vyvolať tieto grafy:

Početnosť
Početnosť výskytu hodnôt
Roky
Graf priemeru zvolenej veličiny za rôzne roky
Max10
10 dodávateľov s najväčšou hodnotou zvolenej veličiny
Min10
10 dodávateľov s najmenšou hodnotou zvolenej veličiny

V grafoch sa zohľadňuje zvolený výsek mapy a podmienky nastavené vo filtri.

Nižšie sú uvedené príklady zobrazenia grafov.

Graf
Početnosť výskytu hodnôt.

Graf
Graf priemeru zvolenej veličiny za rôzne roky.

Graf
10 dodávateľov s najväčšou hodnotou zvolenej veličiny.

Graf
10 dodávateľov s najmenšou hodnotou zvolenej veličiny.
^

Upozornenie

Údaje získané z webovej aplikácie Mapa rozhodnutí ÚRSO pre tepelnú energetiku odporúčame považovať za informatívne, lebo vychádzajú z dokumentov uverejnených na stránkach ÚRSO, za obsah ktorých samotné ÚRSO neručí.

^

V Liptovskom Mikuláši 5.6.2013
Posledná úprava 6.3.2014

Imrich Buranský

^

« Články SPOROPS

Mapa rozhodnutí ÚRSO - Príručka - Opis, © IB 2013 imrich@buransky.sk