Postup tvorby Mapy rozhodnutí ÚRSO

« Články SPOROPS

Mapa rozhodnutí ÚRSO pre tepelnú energetiku - Príručka - Postup tvorby mapy

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sú zverejnené na webových stránkach úradu v PDF dokumentoch. Hodnoty variabilnej a fixnej zložky ceny tepla sú "obalené" v zložitej spleti citácií zákonov, vyhlášok, úradných postupov. Výber číselných hodnôt ceny a geolokácia dodávateľa alebo odberných miest sú preto časovo náročné úkony. Za rok 2012 je na stránkach ÚRSO 363 PDF dokumentov s cenovými rozhodnutiami. V niektorých z nich sú ceny stanovené pre viaceré odberné miesta, t.j. dokument obsahuje viaceré cenové rozhodnutia. Preto presný počet cenových rozhodnutí bude známy až po spracovaní všetkých dokumentov.

Bolo zaujímavé sledovať, ako sa vkladaním do databázy aplikácie mení celková štatistika - minimálna, priemerná a maximálna cena tepla na Slovensku podľa počtu spracovaných rozhodnutí. Zachytávajú to obrázky použité v dokumentácii aplikácie. Spolu s nimi sú uvedené stručné poznámky k vlastnostiam aplikácie. Tie sa menili s vývojom aplikácie na základe poznania jej riešiteľov, ale aj na základe pripomienok používateľov, ktorí aplikáciu testovali.

Mapa rozhodnutí ÚRSO pre tepelnú energetiku je na adrese: http://www.sporops.sk/urso/.


Obsah

^

2.3.2014 - Analytické nástroje pre registrovaných používateľov

Zmena ovládacieho panelu aplikácie - doplnenie analytických nástrojov pre registrovaných používateľov.

Ovládací panel
Ovládací panel pre ananonymného a registrovaného používateľa.

Východzí vzhľad ovládacieho panela je rovnaký pre anonymného aj registrovaného používateľa. Rozdiel sa ukáže pri rozvinutí častí ovládacieho panelu pre jednotlivé služby:

Služba Anonym Registrovaný používateľ
Výberový zoznam veličín cena cena, var, fix, nárast, pokles
+ Celkom cena cena, var, fix, nárast, pokles
+ Na mape cena cena, var, fix, nárast, pokles
+ Medze cena cena, var, fix, nárast, pokles
+ Grafy - Početnosť, Roky, Max10, Min10

Význam skratiek v tabuľke:

cena
Cena tepla €/MWh
var
Variabilná zložka ceny tepla €/kWh
fix
Fixné zložka ceny tepla €/kW
nárast
Nárast ceny voči predošlému roku €/MWh
pokles
Pokles ceny voči predošlému roku €/MWh
Početnosť
Stĺpcový graf početnosti výskytu hodnôt zvolenej veličiny
Roky
Koláčový graf vyhodnotenia priemernej hodnoty zvolenej veličiny pre jednotlivé roky
Max10
Koláčový graf vyhodnotenia 10 dodávateľov s najväčšou hodnotou zvolenej veličiny
Min10
Koláčový graf vyhodnotenia 10 dodávateľov s najmenšou hodnotou zvolenej veličiny

Príklad rozvinutej časti ovládacieho panelu + Celkom pre anonymného a registrovaného používateľa:

Ovládací panel
Registrovaní používatelia majú oproti anonymným rozšírené služby.

Prístup k aplikácii majú členovia občianskeho združenia SPOROPS.sk, registrovaní používatela portálu www.EnergiaWeb.sk a záujemcovia, ktorí si dohodli podmienky použitia aplikácie s autorom.

^

25.2.2014 - Sú spracované všetky rozhodnutia ÚRSO na rok 2013

Pre získanie údajov zo stránok ÚRSO o rozhodnutiach v oblasti tepelnej energetiky na rok 2013 boli vytvorené tieto podporné programové prostriedky:

^

1.12.2013 - Zobrazenie značky dodávateľa

Možnosť zobrazenia PDF dokumentu cenového rozhodnutia

Doplnená možnosť zobrazenia PDF dokumentu cenového rozhodnutia z informačného okna.
Zobrazenie značky dodávateľa Značka dodávateľa pre označené cenové rozhodnutie.


^

25.11.2013 - Sú spracované všetky rozhodnutia ÚRSO na rok 2012

Spracované sú všetky rozhodnutia pre rok 2012

Sú spracované všetky dokumenty s cenovými rozhodnutiami ÚRSO za teplo pre domácnosti, rok 2012.


^

19.7.2013 - Beh aplikácie v iframe

Beh aplikácie v iframe.

Počiatočný stav vyššie bežiaceho iframe je daný parametrami:
src="http://www.sporops.sk/urso/teplo.php?lat=49.0858878&lng=19.6206103&zoom=15&typMapy=HYBRID&ciro=0163/2012/T"

^

17.7.2013 - Skrytie ovládacieho panelu

Možnosť skryť ovládací panel
Možnosť skryť ovládací panel = klik na šípku v ľavom hornom rohu mapy.

Skrytý ovládací panel
Skrytý ovládací panel - štatistika je v okienku na mape; panel sa obnoví klikom na šípku v ľavom hornom rohu mapy.

^

27.6.2013 - Používateľské rozhranie

Ikony malé, veľké - opis, veľké s bodkou: dodávateľ, kotolne, rozvody, účinnosť

Ikony pre cenové rozhodnutia:

Cenové rozhodnutie s opisom - na spodnom okraji info okna
Cenové rozhodnutie s opisom = linky na stránky pri spodnom okraji info okna, ktoré vyvolá klik na ikonu.


Cenové rozhodnutie s opisom a údajmi: dodávateľ, kotolne, rozvody, účinnosť
Cenové rozhodnutie s opisom a údajmi: Dodávateľ tepla = dodávateľ, Kotolne = kotolne, červené čiary = rozvody tepla.
Vyvolá ich klik na ikonu cenového rozhodnutia s bodkou, skryje klik na ikonu cenového rozhodnutia bez bodky.


Dodávateľ
Údaje o dodávateľovi tepla - klik na ikonu dodávateľa vyvolá info okno dodávateľa.


Kotolňa bez opisu
Kotolňa bez opisu - klik na ikonu kotolne vyvolá info okno kotolne.


Kotolňa s opisom
Kotolňa s opisom - súčasťou opisu môže byť aj obrázok


Účinnosť prepravy tepla
Účinnosť prenosu tepla - klik na červenú čiaru rozvodov vyvolá info okno s účinnosťou prenosu tepla.

Poznámka:
Údaje o dodávateľovi LMT, a.s. sú informatívne. Údaje kotolní sú z cenového rozhodnutia ÚRSO z roku 2005, kedy dodávateľom tepla bol BPLM, a.s. a z materiálu "Koncepcia rozvoja mesta Liptovský Mikuláš v oblasti tepelnej energetiky" - je z roku 2006. Čiary rozvodov tepla sú iba informatívne, slúžia na ukážku funkčnosti systému. Po dohode s LMT, a.s. budú údaje upresnené.

^

9.6.2013 - Je spracovaných 35,8% rozhodnutí ÚRSO na rok 2012

Zvýraznené značky rozhodnutí s opisom

Je spracovaných 35.8 % dokumentov s cenovými rozhodnutiami ÚRSO za rok 2012.
Zvýraznenie značiek cenových rozhodnutí s pridruženým opisom, doplnená úvaha "Žiť energiou".

^

7.6.2013 - Použitie filtra

Ukážka použitia filtra

Ukážka použitia filtra, doplnená možnosť zobrazenia stránok Opis, ÚRSO.

^

5.6.2013 - Prvé verejné predstavenie aplikácie

Prvé verejné predstavenie Mapy rozhodnutí ÚRSO: N=85 min=41.33 avg=92.7 max=131,52

Prvé verejné predstavenie Mapy rozhodnutí ÚRSO.

^

Upozornenie:

Údaje získané z webovej aplikácie Mapa rozhodnutí ÚRSO pre tepelnú energetiku odporúčame považovať za informatívne, lebo vychádzajú z dokumentov uverejnených na stránkach ÚRSO, za obsah ktorých samotné ÚRSO neručí.

^

V Liptovskom Mikuláši 5.6.2013
Posledná úprava 3.3.2014

Imrich Buranský

^

« Články SPOROPS

Mapa rozhodnutí ÚRSO pre tepelnú energetiku - Príručka - Postup tvorby mapy, © IB 2013 imrich@buransky.sk