Ciele spoločnosti rozumných spotrebiteľov

Naším strategickým cieľom je:

Vytvoriť možnosti pre zber, zaznamenanie, spracovanie údajov o spotrebe energií a nájdenie súvislostí, poznanie ktorých povedie k nastaveniu optimálnej spotreby energií s prijateľným pomerom cena/výkon.

Úloha človeka

Nasadenie aj toho najdokonalejšieho systému sa minie účinku, ak ho ľudia nebudú rozumne využívať.

V našich obydliach by sme chceli mať takú teplotu, aby sme sa cítili pohodlne. Nastavím teplotu a nech to nejaký automat reguluje. Mohol by som mať požiadavku, aby pred kúpaním dieťaťa bola teplota mierne zvýšená, počas vychádzky možno teplotu znížiť. Automatu nastavím čas kúpania aj čas vychádzok a nech to riadi za mňa. Termíny odchodu na víkendy mimo bytu automat získa z môjho elektronického kalendára … V dnešnom pretechnizovanom svete – žiadny problém. Zopár teplotných snímačov, ovládacích prvkov, mikropočítačov. Všetko funguje ako má. Po návrate z týždennej rodinnej lyžovačky zistím, že mám prehriaty byt. Pohľad do elektronického kalendáre ukáže príčinu – nezaznamenal som termín lyžovačky. Automat fungoval, ako keby sme boli doma. Aj ten najdokonajší systém je v dnešnej dobe ešte závislý od správania sa ľudí a kopíruje ich nedôslednoť …

Skutočnosť je v našich podmienkach úplne iná, než je opísané v predošlom odstavci. Iba ak nejaký termoventil (ventil s termostatickou hlavicou), žiadne iné snímače ani mikropočítače, žiadne elektronické kalendáre. Čo si človek nenastaví sám, žiadny automat mu u nás neurobí. A keby sme aj mali vyššie opísaný systém, pri nerozumnom správaní by aj ten bol „omylný“.

Prijatie technických opatrení na zaistenie úspory spotreby energií má svoj význam. Ale bez aktívnej účasti ľudí ako rozumných bytostí sa môže každé technické riešenie minúť svojho účinku a problémy budú pretrvávať.

Cesta

Hľadáme cestu, ktorá nás privedie k rozumnému správaniu sa ľudí ako spotrebiteľov energií. Aby si dopriali pohodlie a pritom neplytvali. Výdavky na energie sú rozhodujúcimi výdavkami našich domácností. Ak sa nám podarí ušetriť z nich zopár percent, boli by sme istotne veľmi radi. Podarí sa nám to, ak budeme:

  • merať odobraté množstvo energií,
  • ukladať – zaznamenávať údaje pre ďalšie vyhodnotenie,
  • porovnávať spotrebu jednotlivca s inými, ktorí majú podobné podmienky,
  • regulovať – uvedomelo ovplyvňovať svoju spotrebu,
  • propagovať dosiahnuté výsledky, aby sa z úspechov jedných poučili aj iní,
  • sponzorovať – podporovať šírenie myšlienky rozumného správania spotrebiteľov.

Webová aplikácia Odpočty

Máme k dispozícii webovú aplikáciu Odpočty, ktorá umožňuje zaznamenať namerané hodnoty. Na požiadanie poskytne rôzne prehľady. Sme presvedčení, že jej výstupy môžu používatelia využiť vo svoj prospech, ak budú rešpektovať odporúčania na priškrtenie, keď sa to z rozborov údajov ukáže ako rozumné, ak nebudú zbytočne odstavovať vykurovanie niektorých (možno aj dočasne neobývaných) miestností, lebo také správanie sa môže nepriaznivo dotknúť spotreby v susedných bytoch.

Cieľom je čo najväčšie rozšírenie webovej aplikácie Odpočty a vyvolanie trvalého záujmu o výsledky, ktoré ponúka.

Internet

Využívame webové technológie pre zaznamenanie odpočtov. Umožňujú, aby údaje, ktoré vloží do systému jeden používateľ boli k dispozícii na rozbory pre ostatných. Robíme to aj napriek tomu, že u nás nie sú ešte všetky domácnosti pripojené do siete Internet. Máme pripravené možnosti, aby v zastúpení takých vlastníkov údaje do systému vložil dôveryhodný sused, správca bytovky alebo administrátor. Pre takých používateľov vieme vytvoriť tlačové dokumenty so zostavami výsledkov s odporúčaniami na „priškrtenie“ alebo „popustenie“. Sme pripravení trpezlivo vysvetľovať význam výsledkov, naučiť záujemcov používať počítače, Internet aj našu aplikáciu.

Cieľom je prispieť k rozširovaniu Internetu a k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti.

Susedia

Narušené susedské vzťahy nie jednému z obyvateľov bytoviek neraz poriadne ztrpčujú život. Príčinou môžu byť niekedy opodstatnené, inokedy len zbytočné podozrievania sa susedov navzájom o takom prístupe jedného k spotrebe energií, ktoré druhému spôsobuje problémy. Príčinou nezhôd sú aj krivdy spôsobené nespravodlivým rozúčtovaním poplatkov za spoločné odbery energií pri rozhodnutiach o spôsobe rozúčtovania, ktoré nie sú založené na objektívnom stave strát v nevýhodne situovaných bytoch.

Cieľom je vytvoriť podklady na potvrdenie alebo vyvrátenie opodstatnenosti vzájomných podozrení susedov, ako aj podklady pre nastavenie všeobecne prijateľných podmienok rozúčtovania poplatkov za spoločné odbery energií.

Priatelia, známi …

Postavené ciele dosiahneme vtedy, ak sa k nám pridá čo najviac ľudí, ktorí prejavia ochotu správať sa rozume. Preto oslovujeme priateľov a známych a vysvetľujeme naše zámery. Očakávame, že tiež oslovia svojich priateľov a známych a tí ďalších. Veríme, že medzi nimi sa nájdu takí, ktorí sa s našimi zámermi stotožnia, oslovia správcu svojho domu a odporučia systém Odpočty použiť. Spoliehame sa aj na to, že sa nájdu aj takí, ktorí sa budú chcieť o systéme dozvedieť viac. Radi im predstavíme metodiku pre analýzu nasadenia systému Odpočty v konkrétnej bytovke, naučíme ich, ako pripraviť podklady pre konfiguráciu a nasadenie systému, predstavíme im funkcie systému určené koncovému používateľovi – vlastníkovi bytu. Zoznámime ich aj s funkciami systému pre jeho administrovanie, správu … Keď to budú vedieť a nadobudnú skúsenosti so systémom aspoň v jednej bytovke, budú môcť takto zaškoliť ďalších. Budú vedieť, ako systém prijímajú používatelia a poskytnú nám spätnú väzbu – požiadavky na úpravy, rozšírenia, nové funkcie … Spoločnosť rozumných spotrebiteľov – SPOROPS sa začne rozrastať a vďaka systému Odpočty prinášať aj úžitok.

Rozumné správanie

V skratke SPOROPS zvolenej pre Spoločnosť rozumných spotrebiteľov nie je preklep. Vymenenie poradia prvých dvoch písmien zo slova spotrebiťeľ na konci skratky symbolizuje naše odporúčanie pre spotrebiteľa otočiť sa na chvíľku do minulosti – vyhodnotiť svoje odbery energií a porovnať ich s odbermi susedov žijúcich v porovnateľných podmienkach. Ak zistí výraznú odchýlku vo svojich odberoch v porovnaní s priemerným odberom svojich susedov (nad aj pod priemer), mal by prijať opatrenia vedúce k zníženiu tohto rozdielu, aby sa čo najviac priplížil k priemeru. To považujeme za rozumné správanie spotrebiteľa. Podklady k tomu získa zo systému Odpočty.